Postanowienia Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia członków Stowarzyszenia Klub Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Postanowienia Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia członków Stowarzyszenia Klub Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej

10.06.2010, 16:32, PolskyKapital.cz

Zwyczajne Walne Zgormadzenie członków Stowarzyszenia Klub Polskiego Kapitału w Republice Czeskiej, odbyło się dnia 03 czerwca 2010 roku...


 

Obecnych na nim było 10 z 12 członków Stowarzyszenia, co w zgodzie w artykułem VII ust. 5 Statutu Stowarzyszenia, dało Walnemu Zgromadzeniu prawo do podejmowania wiążących uchwał. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Marian Pijarski, na sekretarza zaś Pan Piotr Kłosowki.

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawione przez Zarząd oraz bilans zamknięcia za 2009 rok. Przychody, które udało się uzyskać w roku 2009 zostaną zgodnie z uchwałą WZ zużytkowane na pokrycie bieżących wydatków Stowarzyszenia w roku 2010, związanych z realizacją statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

Reagując na nowe wyzwania życiowe swoich członków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia uchwaliło ponadto następujące zmiany w składzie Zarządu Klubu: obowiązki Prezesa Zarządu Klubu powierzone zostały dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinkowskiemu, natomiast Pan Marian Pijarski, dotychczasowy Prezes Zarządu, został mianowany Członkiem Zwyczajnym Zarządu w związku ze swoją rezygnacja z funkcji Prezesa, ze względu na podjecie działań uniemożliwiających bieżące prowadzenie Zarządu Klubu. Z funkcji członka zarządu odwołany został ponadto Pan Remigiusz Górski, a na nowych członków Zarządu powołani zostali Pani Ewa Luchowska-Mertl oraz Pan Sławomir Laskowski.

 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto w imieniu Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej specjalną uchwałę, w której podziękowania za wkład w budowanie Klubu Polskiego Biznesu złożono dotychczasowemu Prezesowi Klubu, Panu Marianowi Pijarskiemu.

 

 

Na zakończenie swoich obrad Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o możliwości bezpłatnej reklamy dla członków Klubu na stronie Klubu: www.polskykapital.cz


 

 
« Wstecz