Usnesení řádné valné hromady občanského sdružení Klub polského kapitálu v České republice

10.06.2010, 17:46, PolskyKapital.cz

Řádná valná hromada členů občanského sdružení Klub polského kapitálu v České republice konala se dne 3. června 2010. ...


 

 Na valné hromadě bylo přítomných 10 z 12 členů občanského sdružení, což v souladu s čl. VIII odst. 5 stanov občanského sdružení znamená, že valná hromada byla usnášeníschopná a způsobilá přijímat závazná rozhodnutí. Za předsedu valné hromady byl zvolen pan Marian Pijarski a za zapisovatele pan Piotr Klosowski.

 

 

Valná hromada schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření občanského sdružení za rok 2009 spolu s roční uzávěrkou hospodaření. Zisk za rok 2009 bude v souladu s usnesením valné hromady použit na pokrytí provozních a ostatních nákladů sdružení vzniklých v roce 2010 v souvislosti s realizací cílů sdružení.

 

 

Vzhledem k novým výzvám svých členů schválila řádná valná hromada členů občanského sdružení následující změny v složení předsednictva Klubu: povinnosti předsedy předsednictva byly svěřeny členovi předsednictva panu Dariuszowi Marcinkowskiemu. Pan Marian Pijarski, dosavadní předseda předsednictva, byl zvolen za obvyklého člena předsednictva v souvislosti se svou rezignací z funkce předsedy kvůli vedlejší činnosti, která neumožňovala souběžné vykonávání funkce předsedy. Z funkce člena předsednictva byl odvolán pan Remigiusz Górski a za nové členy předsednictva valná hromada zvolila paní Ewu Luchowskou-Mertl a pana Sławomira Laskowského.

 

 

Během valné hromady bylo jménem Klubu polského kapitálu v České republice schváleno mimořádné usnesení, ve kterém bylo vyjádřeno poděkování panu Marianovi Pijarskému, dosavadnímu předsedovi Klubu, za jeho vklad a zásluhy o budování Klubu polského kapitálu.

 

 

Na konci zasedání Valná hromada schválila možnost bezplatné reklamy členů Klubu polského kapitálu v České republice na svém internetovém portálu www.polskykapital.cz

 
« Zpět