Statut Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Statut stowarzyszenia „Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej“

Image

Art. I
Nazwa i siedziba stowarzyszenia

(1) Stowarzyszenie nosi nazwę:
a) języku czeskim: „Klub polského kapitálu v České republice“ (zwany dalej „Stowarzyszeniem“),
b) w języku polskim: „Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej“ 
(2) Siedzibą Stowarzyszenia jest: Náměstí IP Pavlova 1789/5, 12000 Praha.


Art. II
Status prawny Stowarzyszenia

(1) Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, niezależną, zrzeszającą członków w ramach wspólnych interesów.
(2) Stowarzyszenie jest osobą prawną powołaną na podstawie Ustawy nr 83/1990 Sb. o zrzeszaniu się obywateli.
 

Art. III
Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie:
-tworzenia i rozwijania korzystnych warunków dla polskich przedsiębiorców i inwestorów działających w Republice Czeskiej,
-rozwoju stosunków niehandlowych pomiędzy polskimi i czeskimi przedsiębiorcami i inwestorami,
-kreowania pozytywnego wizerunku Polski w kręgach handlowych oraz społeczeństwie czeskim,
-reprezentowania interesów członków Stowarzyszenia i ich pośrednictwo wobec odpowiednich organów państwowych oraz samorządu lokalnego,
-czynności gospodarczych członków Stowarzyszenia.
 

Art. IV
Członkostwo

(1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, po ukończeniu 18 roku życia oraz osoby prawne wyrażające akceptację Statutu i celów Stowarzyszenia.
(2) O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje jego Zarząd na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej oraz pozytywnej opinii co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
(3) Członkostwo powstaje z dniem podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia oraz zapłacenia zadeklarowanej składki członkowskiej za dany rok.
(4) Świadectwem nabycia praw członkowskich jest zaświadczenia o członkostwie wydane przez Zarząd.
(5) Utrata członkostwa następuje na skutek:
-pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu przez członka Stowarzyszenia,
-śmierci członka - w przypadku osoby fizycznej,
-zaniku lub rozwiązania – w przypadku osoby prawnej,
-wykluczenia na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu,
-zaniku Stowarzyszenia,
-decyzji Zarządu o wykluczeniu z powodu niezapłacenia składki członkowskiej na kolejny okres.
 

Art. V
Członkostwo honorowe

(1) Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne cieszące się uznaniem społecznym ze środowiska nauki, kultury, polityki, szkolnictwa, itp., które wyrażają gotowość współpracy ze Stowarzyszeniem oraz niesienia pomocy w realizacji jego celów, nie będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
(2) Decyzję o przyznaniu statusu członka honorowego, osobie akceptującej członkostwo i współpracującej ze Stowarzyszeniem, podejmuje Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest na czas nieokreślony; zanika wskutek śmierci, wystąpienia lub wykluczenia. Walne Zgromadzenie może wykluczyć członka honorowego na wniosek Zarządu jedynie w przypadku, gdy ten poważnie naruszył lub regularnie szkodzi interesom Stowarzyszenia lub bez wyjaśnienia przyczyn, długotrwale odmawia współpracy.
(3) Warunkiem przyznania statusu członka honorowego jest jego akceptacja przez daną osobę.
(4) Członkowie honorowi mają prawo do wystąpień na Walnym Zgromadzeniu, do składania wniosków Zarządowi oraz do uzyskiwania od Zarządu odpowiedzi na postulaty związane z działalnością Stowarzyszenia.
(5) Status członków honorowych może być również określony przez Zarząd. Ewentualne wynagrodzenia, korzyści czy prawa szczególne członków honorowych, mogą być przyznane przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

Art. VI
Prawa i obowiązki członków

(1) Członkowie mają prawo:
a) partycypować w działalności Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, głosować i wybierać do organów Stowarzyszenia,
c) być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
d) zwracać się do organów Stowarzyszenia z inicjatywami i skargami, jak też żądać wyjaśnień.
(2) Członek jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich, których wysokość i formę ustala niniejszy statut.
 

Art. VII
Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:
-Walne Zgromadzenie,
-Zarząd,
-Audytor.

 

Art. VIII
Walne Zgromadzenie

(1) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
(2) W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
(3) Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz do roku. Walne Zgromadzenie zwoływane jest każdorazowo, na wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Zarządu. Walne Zgromadzenie uznaje się za zwołane po wystosowaniu przez Zarząd zaproszeń na piśmie do wszystkich członków Stowarzyszenia i opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji o miejscu, terminie i programie posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej na 15 dni przed terminem planowanego posiedzenia. 
(4) Walne Zgromadzenie:
a) decyduje o zmianach statutu Stowarzyszenia,
b) uchwala zadania Stowarzyszenia na dany okres, zatwierdza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia przedstawiane przez Zarząd, budżet Stowarzyszenia oraz bilans zamknięcia,
c) nominuje na okres trzech lat Prezesa i innych członków Zarządu, a na okres pięciu lat Audytora,
d) podejmuje decyzje w sprawie wysokości i formy składek członkowskich oraz o przypadkach zwolnienia z płacenia składek,
e) decyduje w sprawie wykluczenia członka;
f) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
g) zatwierdza sprawozdanie z kontroli przedstawione przez Audytora,
h) podejmuje decyzje we wszelkich innych sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Audytora, ewentualnie na wniosek członka Stowarzyszenia złożony w czasie trwania posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
(5) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecna jest ponad połowa wszystkich jego członków.
(6) Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają równe prawo głosu. Prawo to wykonywane jest osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku osoby prawnej, prawo głosu wykonuje jej jeden pełnomocnik upoważniony na piśmie przez organ statutowy lub osobiście organ statutowy. Pełnomocnik jest zobowiązany do przedłożenia pełnomocnictwa przed rozpoczęciem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
(7) Decyzje w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zgromadzenie większością głosów wszystkich jego członków. O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyzje podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 wszystkich jego członków. O ujęciu w programie posiedzenia wniosku członka Stowarzyszenia, złożonego w trakcie trwania posiedzenia Walnego Zgromadzenia, podejmowane są przez Walne Zgromadzenie większością głosów członków obecnych na walnym zgromadzeniu. W pozostałych przypadkach decyzje zapadają zwykłą większością obecnych członków.
(8) Walne Zgromadzenie ma charakter niepubliczny. Z posiedzeń Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół. Zarząd odpowiada za udostępnienie protokołu w odpowiedniej formie wszystkim członkom Stowarzyszenia do 15 dni od zakończenia posiedzenia – na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia może być również podawany do wiadomości publicznej.
(9) Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zbierze się w ciągu 6 miesięcy w składzie niezbędnym do podejmowania uchwał pomimo trzykrotnego zwołane przez Zarząd, jego kompetencje przechodzą na Zarząd.

 


Art. IX
Zarząd

(1) Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia odpowiedzialnym przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd jest kolektywnym organem statutowym Stowarzyszenia. Z tytułu zasiadania w zarządzie nie przysługuje wynagrodzenie. Stowarzyszenie pokrywa koszty, w szczególności koszty podróży, członków zarządu, bezpośrednio poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka zarządu.
(2) Zarząd składa się z prezesa i co najmniej dwóch członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie. 
(3) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
Sposób kierowania Zarządem oraz jego reprezentacji wewnątrz Stowarzyszenia ustala Zarząd wewnętrznie w swoim regulaminie.
(4) Do kompetencji Zarządu należy głównie:
-mianowanie jednego lub dwóch wiceprezesów spośród swoich członków,
-koordynacja działalności Stowarzyszenia,
-zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
-opracowywanie materiałów pod uchwały Walnego Zgromadzenia oraz przedkładanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia,
-podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia, a zgodnie z art. IV ust. 5 lit. f) również o wykreśleniu członka,
-definiowanie zadań dla poszczególnych pracowników i kontrola ich wykonania.
(5) W celu realizacji działań Stowarzyszenia, Zarząd może ustanowić sekretariat Stowarzyszenia, zatrudniać oraz zwalniać pracowników Stowarzyszenia.
(6) Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności ponad połowy jego składu. Jeżeli Zarząd nie postanowi inaczej, posiedzenia Zarządu nie mają charakteru publicznego; poza członkami Zarządu może w nich brać udział Audytor.
(7) Decyzje podejmowane są kwalifikowaną większością obecnych członków.
(8) Do posiedzenia pierwszego Walnego Zgromadzenia funkcję Zarządu pełni Komitet Założycielski Stowarzyszenia, zgodnie z § 6, rozdz. 3, ustawy nr 83/1990 Sb. (Dz.U.) o zrzeszaniu się obywateli. 
(9) Funkcja członka Zarządu, odpowiednio Prezesa Zarządu, zanika wskutek:
-ukończenia członkostwa w Stowarzyszeniu,
-złożenia na ręce Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji przez jego członka,
-zakończenia okresu kadencji,
-odwołania przez Walne Zgromadzenie.
(10)W miejsce członka, którego członkostwo zanikło zgodnie z ustępem 10 litera (a) lub (b), Zarząd może powołać innego członka spośród członków Stowarzyszenia. Dokooptowany członek Zarządu pełni swe funkcje do najbliższego posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza nominację Zarządu lub dokonuje wyboru innego członka. W przypadku zwolnienia funkcji prezesa, Zarząd wybiera ze swych szeregów tymczasowego prezesa, przy czym postanowienie z poprzedniego zdania obowiązuje odpowiednio.
 

Art. X
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia

(1) Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i prowadzi działania w jego imieniu. Czynności prawne w imieniu Stowarzyszenia wykonuje łącznie dwóch członków Zarządu, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być prezesem lub wiceprezesem. Dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu, składając swe podpisy obok odciśniętej lub napisanej nazwy Stowarzyszenia, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być prezesem lub wiceprezesem. 
(2) Prezesa mianuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd może na Walnym Zgromadzeniu złożyć wniosek o jego odwołanie. Wiceprezes zastępuje prezesa w czasie, gdy nie może on pełnić swej funkcji (w przypadku dwóch wiceprezesów, Zarząd wyznacza ich kolejność).
 

Art. XI
Audytor

(1) Audytor jest osobą fizyczną, która pełni funkcję organu kontrolnego Stowarzyszenia. Ze swej działalności odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. Audytor nie może być członkiem Zarządu. Z tytułu pełnienia funkcji audytora nie przysługuje wynagrodzenie. Stowarzyszenie pokrywa koszty, w szczególności koszty podróży, audytora, bezpośrednio poniesione w związku z wykonywaniem funkcji audytora.
(2) Audytor prowadzi kontrolę ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia, informuje radę, odpowiednio Zarząd, o stwierdzonych niedociągnięciach i przedstawia propozycje ich usunięcia. Kontrola przeprowadzana jest co najmniej raz do roku.
(3) Audytor sporządza raport z wyników przeprowadzonej kontroli na posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
(4) Członkowie Zarządu są zobowiązani do udostępniania Audytorowi wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz jego organów.

 

Art. XII
Zasady gospodarki majątkowej

(1) Stowarzyszenie dysponuje majątkiem ruchomym i nieruchomym.
(2) Źródłem dochodów są głównie:
-darowizny i datki od osób fizycznych i prawnych,
-dochody z majątku,
-wpływy z usług w zakresie informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej świadczonych głównie w postaci publikacji, organizowania ewent. współorganizowania wykładów, seminariów, konferencji oraz wystaw, jak też wykonywania czynności doradczych i promocyjnych,
-a dalej dotacji ze źródeł publicznych,
-składki członkowskie,
-inne środki, po uchwaleniu ich przez Walne Zgromadzenie.
(3) Za gospodarkę majątkową Stowarzyszenia odpowiada Zarząd, który co roku przedstawia na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności oraz bilansu zamknięcia. 
(4) Zarządzanie składnikami majątkowymi prowadzone jest na podstawie rocznego budżetu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
(5) Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
(6) Walne Zgromadzenie decyduje o wykorzystaniu ewentualnych zysków, nie jest jednak uprawnione do ich podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
(7) O formie krycia strat Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie. Straty Stowarzyszenia kryte są w pierwszej kolejności z nierozdzielnego zysku z poprzednich okresów. Walne Zgromadzenie może przyjąć uchwałę o kryciu strat z dodatkowej składki członkowskiej. Procedury w tym zakresie określane są przez Walne Zgromadzenie.

 

Art. XIII
Zanik Stowarzyszenia

(1) Stowarzyszenie zanika na skutek:
a) rozwiązania lub połączenie z innym Stowarzyszeniem, w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia,
b) prawomocnej decyzji organu administracji państwowej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
(2) W przypadku zaniku Stowarzyszenia w wyniku dobrowolnego rozwiązania, Walne Zgromadzenie określa sposób podziału jego majątku.

 

Art. XIV
Postanowienia końcowe

(1) Na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia, Stowarzyszenie może wydać regulamin organizacyjny.
(2) Zgodnie z celami swej działalności, Stowarzyszenie może występować z petycjami wobec organów państwowych.
(3) Stosunki prawne wynikające ze Statutu, wzajemne stosunki między członkami Stowarzyszenia związane z ich udziałem w Stowarzyszeniu oraz pozostałe wewnętrzne stosunki prawne Stowarzyszenia regulowane są na podstawie czeskich przepisów prawnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a przede wszystkim postanowienia kodeksu cywilnego.
(4) Statut Stowarzyszenia jest dokumentem jawnym. Zarząd zabezpieczy opublikowanie aktualnej wersji Statutu na stronach internetowych Stowarzyszenia.

 

W Pradze, dnia 29.10.2012 r.